Coláiste Íosagáin

Riachtanais Speisialta / Special Needs

Múinteoir Tacaíochta Foghlama: Karen Newton / Ailín Ní Dhomhnaill

Polasaí um Riachtanais Speisialta
Special Needs Policy

Tuigimid i gColáiste Íosagáin an tábhacht a bhaineann le fadhbanna foghlama agus riachtanais speisialta a aithint chomh luath agus is féidir sa chóras oideachais agus chuige sin déanaimid gach iarracht a chinntiú go dtugtar an tacaíocht chuí do na daltaí ar fad atá faoinár gcúram, go háirithe iad siúd a bhfuil fadhbanna foghlama nó riachtanais speisialta acu. Tá gach duine sa chomhluadar scoile luachmhar agus tá sé tábhachtach go bhfaigheann gach duine seans barr a chumais féin a bhaint amach. Tuigeann an scoil go bhfuil difríochtaí idir daltaí agus go gcuireann na difríochtaí sin le saibhreas agus éagsúlacht an chomhluadair scoile. Is fearrde pobal na scoile gach uile dalta sa scoil.
Tá an polasaí seo ag teacht le sainmheon na scoile mar atá leagtha síos in aidhmeanna na scoile.

‘Léirímid san oideachas a chuirimid ar fáil gur tábhachtaí linn ná torthaí scrúduithe, go sroicheann gach dalta buaic a chumais féin i dtimpeallacht thaitneamhach, chairdiúil agus nach mbíonn sé ag taobh le hábhair acadúla amháin sa scoil ach go mbíonn teacht aige freisin ar ghnéithe eile den oideachas atá tábhachtach d’fhorbairt an duine.’

Tá sé de dhualgas orainn freisin ár bhfreagrachtaí faoin Acht Oideachais 1998, an tAcht um Stádas Comhionann 2000, an tAcht Oideachais (Leas) 2000, agus an t-Acht Oideachais do Dhaoine le Riachtanais Speisialta Oideachais 2004 a chomhlíonadh.

Leis na haidhmeanna agus na freagrachtaí seo a chur chun cinn agus a chomhlíonadh sa scoil oibríonn an Múinteoir Tacaíochta Foghlama i bpáirt le bainistíocht, le foireann, le daltaí agus le tuismitheoirí na scoile.

Le cinntiú go bhfuil na aidhmeanna seo á gcur i gcrích, agus go bhfuil an deis ag daltaí le cumais foghlama éagsúla tairbhe agus leas a bhaint as an oideachas, leanaimid na céimeanna seo a leanas:

 • Daltaí le riachtanais speisialta oideachais a aithint agus a mheas a luaithe agus is féidir sa timthriall sóisearach.
 • Na háiseanna agus acmhainní a cheadaítear don scoil a úsáid ar bhealach éifeachtach agus cothrom i soláthair oideachais do na daltaí seo.
 • A chur ar chumas na ndaltaí le deacrachtaí foghlama, oideachas chomh hiomlán agus is féidir a bheith acu, ar aon chéim lena gcomhscoláirí.
 • A chinntiú go ndéantar freastal ar riachtanais éagsúla na ndaltaí i bpleanáil na n-ábhar éagsúla.
 • Modhanna múinteoireachta agus cur chuige ranga, a dhéanann freastal ar dhaltaí le riachtanais éagsúla, a spreagadh.
 • Cumarsáid oscailte, dearfach le tuismitheoirí/caomhnóirí a chothú.
 • Dearcadh dearfach i leith na hoibre seo ar fad a chothú i measc na foirne agus béim a leagan ar an tábhacht a bhaineann le moladh agus dearbhú le féinmhuinín na ndaltaí a spreagadh.

Ról agus Freagracht

An Bord Bainistíochta Cinntíonn an Bord Bainistíochta go bhfuil an scoil ag comhlíonadh a dualgais reachtúla mar atá leagtha síos sna hachtanna éagsúla maidir le tacaíocht foghlama.

An Príomhoide Tá freagracht ar an bPríomhoide maidir le reachtáil agus bainistiú na n-acmhainní agus na n-áiseanna, i bpáirt leis an Roinn Oideachais agus Eolaíochta.
Tugann an Príomhoide eolas don Bhord Bainistíochta faoin ngné seo d’obair na scoile agus oibríonn sí go dlúth leis an Múinteoir Tacaíochta Foghlama (MTF).
Lorgaíonn an Príomhoide eolas faoi dhaltaí le riachtanais speisialta a bheidh ag teacht go dtí an scoil ó thuismitheoirí na céad bhliana ag an réamhchruinniú, ionas gur féidir acmhainní a lorg in am.

An Fhoireann Glacann an fhoireann leis go bhfuil freagracht ar gach múinteoir deacrachtaí foghlama a aithint agus a chur in iúl don Mhúinteoir Tacaíochta Foghlama. Déanann gach múinteoir iarracht freastal ar riachtanais an dalta le comhairle ón MTF.

Tuismitheoirí Tá tacaíocht agus comhoibriú na dtuismitheoirí riachtanach san obair seo. Déanann an MTF teagmháil leis na tuismitheoirí faoi riachtanais a bpáistí agus iarrtar ar thuismitheoirí eolas cuí faoi dheacrachtaí foghlama a thabhairt don scoil.

Múinteoir Tacaíochta Foghlama (MTF)

 • Is é an MTF an comhordaitheoir do na ranganna breise tacaíochta.
 • Coinníonn an MTF an fhoireann ar an eolas faoin obair atá ar siúl.
 • Déanann an MTF teagmháil le tuismitheoirí faoi riachtanais a bpáistí
 • Déanann an MTF tástálacha ar dhaltaí na céad bhliana ar fad ag an am cuí.
 • Tugann an MTF tástálacha breise do dhaltaí a léiríonn fadhbanna sa mhata agus sa léitheoireacht.
 • Déanann an MTF socruithe oiriúnacha do thacaíocht foghlama bunaithe ar na tástálacha seo agus measúnú neamhfhoirmeálta na múinteoirí.
 • Déanann an MTF teagmháil le NEPS nó eagraíochtaí seachtracha eile le tuairiscí siceolaíochta a eagrú nó cabhair shainfheidhmeach a lorg.
 • Cuireann an MTF plean oideachais aonair (IEP) le chéile do gach dalta atá ag freastal ar ranganna speisialta. Déantar athbhreithniú ar an bplean go rialta le cinntiú go bhfuil sé éifeachtach agus le féachaint an bhfuil gá le straitéisí nua a cheapadh. Coimeádtar an t-eolas seo sa chófra daingean sa Seomra Tacaíochta Foghlama.
 • Glacann an MTF freagracht as acmhainní agus trealamh a ordú agus a eagrú sa Seomra Tacaíochta Foghlama.
 • Glacann an MTF freagracht as Socruithe Réasúnta a eagrú do dhaltaí a bhfuil gá acu leo i scrúduithe na Roinn.
 • Déanann an MTF teagmháil leis na bunscoileanna óna dtagann líon mór daltaí le réamheolas a lorg faoi dhaltaí le deacrachtaí foghlama a bheidh ag teacht go dtí an scoil, ionas gur féidir pleanáil dá réir.
 • Bíonn comhoibriú agus teagmháil rialta idir an MTF agus an Comhairleoir Scoile maidir le daltaí le riachtanais speisialta. (Féach ‘Plean Treorach’)

Cóiríocht Scoile / Acmhainní

Tá dhá fhoirgneamh aon stór, foirgneamh trí stór agus halla spóirt in úsáid ag an scoil. Tá na foirgnimh seo ar fad in oiriúint do rothchathaoir.

Tá seomra amháin tiomnaithe do Mhúinteoireacht Tacaíochta Foghlama amháin ar an tríú húrlár sa Bhloc Sinsearach. Is féidir teacht ar an seomra seo leis an ardaitheoir dá mbeadh gá. Coimeádtar na comhaid ar fad anseo i gcófra daingean, rud a chinntíonn príobháideacht agus rúndacht. Is seomra geal, fáilteach atá ann le radharc álainn uaidh.
Tá seomra beag eile sa Bhloc Sóisearach ar fáil do ranganna tacaíochta chomh maith.

Tá ríomhaire ar fáil sa seomra seo le ceangal leis an idirlíon.

Coimeádtar na hacmhainní ar fad a bhaineann leis an oideachas speisialta sa seomra seo chomh maith le fillteáin oibre na ndaltaí.

Cinntítear go mbíonn na ballaí maisithe le taispeántais tarraingteacha d’obair na ndaltaí féin agus le fógraí eile.

Soláthar Uaireanta / Clárama

Tá múinteoir amháin sa scoil a bhfuil an cúrsa sa Tacaíocht Foghlama déanta aici. Tá soláthar leanúnach 11 uair againn ón Roinn Oideachais & Eolaíochta don obair seo mar aon le huaireanta breise ó am go chéile do dhaltaí ar leith. Úsáidtear na huaireanta seo don chuid is mó le haghaidh Gaeilge, Béarla agus Mata ach cabhraíonn an múinteoir tacaíochta foghlama le daltaí in ábhair eile chomh maith nuair atá gá leis. Do dhaltaí a bhfuil uaireanta ar leith acu, féachtar ar gach cás ann féin agus déantar pé socrú a mhothaíonn an scoil a oirfidh don dalta.

Is ranganna cumasmheasctha iad na ranganna ar fad i gColáiste Íosagáin. Ní dhéantar aon sruthú sna ranganna d’aon ábhar ach amháin don Mhata ag tosú i mBliain a 3. Tógtar daltaí, i ngrúpaí beaga nó ina n-aonar, do ranganna tacaíochta as an rang príomhshrutha le cead ó na múinteoirí. Déantar gach iarracht cothromaíocht a choimeád in amchlár an dalta. Lorgaítear cead ó thuismitheoirí ligean dá bpáistí freastal ar na ranganna seo.

I gcás eisceachtúil má mhothaíonn an scoil nó má mholtar sa tuairisc siceolaíochta go bhfuil líon na n-ábhar ag cur ualach ró-mhór ar dhalta, labhraítear leis na tuismitheoirí faoi éirí as ábhar nó dhó agus tugtar an tacaíocht foghlama ins na tréimhsí seo.

Déanfar athbhreithniú rialta ar an bpolasaí seo.

No events found
Leanaigí Sinn
13-Meith-2019
Polasaí Iontrála Choláiste Íosagáin (Admissions Policy)
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Íosagáin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
An Charraig Dhubh,
Co. Átha Cliath,

01 288 4028


Suíomh / Location
© 2019 Coláiste Íosagáin